PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 10

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija rinksis į posėdžius

Spalio 15 d., Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai rinkosi į pasitarimą dėl būsimų komisijos posėdžių, kurie numatyti lapkričio 18–21 d. ir vyks Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai).
Komisijos posėdžių darbotvarkėje – gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo po referendumo, artėjančių Seimo rinkimų organizavimo užsienyje, tautinės tapatybės ugdymo Lietuvos švietimo įstaigose, demografijos ir migracijos politikos, etninių žemių lietuvių padėties klausimai.
Paskutinę posėdžių dieną (lapkričio 21 d.) komisija planuoja priimti rezoliucijas ir 11 val. spaudos konferencijoje apie savaitės darbo rezultatus informuoti visuomenę.

Posėdžių darbotvarkė

Posėdžius tiesiogiai bus galima stebėti internetu ir Seimo „YouTube“ paskyroje.

Po 7 metų pertraukos vėl buriami pasaulio lietuvių mokslininkai ir kūrėjai

2019 m. lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šių metų renginys bus jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūrybos žmonių iniciatyvą, kuri vėliau suvienijo šimtus bendraminčių lietuvių mokslininkų ir kūrėjų.

Plačiau skaitykite:

JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos II sesija

2019 m. spalio 11–13 d. Čikagoje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos antroji sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš daugiau kaip 20 JAV valstijų bei gausus būrys garbingų svečių. Sesijoje dalyvavo ir PLB vardu dalyvius pasveikino PLB valdybos narys Laurynas R. Misevičius.
JAV LB Taryba yra vyriausiasis JAV LB organas, kurį sudaro 60 asmenų, trejų metų kadencijai renkamų visuotiniuose rinkimuose, bei 10 apygardų pirmininkų. Taryba nustato Bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus; jos nutarimus įgyvendina Krašto valdyba. Šiais antraisiais Tarybos veiklos metais susirinkusieji diskutavo kultūros, švietimo, jaunimo, visuomeniniais, religiniais, organizaciniais, finansų ir kitais klausimais. Sesijos metu buvo priimti JAV Lietuvių Bendruomenės įstatų pakeitimai, bendruomenei aktualios rezoliucijos. Krašto valdyba pristatė metų veiklos ataskaitą, susitiko su apylinkių ir apygardų pirmininkais bei atstovais aptarti poreikių, ateities planų. Šiuo metu JAV LB Krašto valdybos pirmininko pareigas eina Arvydas Urbonavičius. Tarybos sesijos posėdžius vedė JAV LB XXII Tarybos Prezidiumo pirmininkė Nerija Orentienė. Tarybos nariams taip pat buvo pristatyta 2020 m. Filadelfijoje vyksianti Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, organizuojama JAV Lietuvių Bendruomenės kartu su Kanados Lietuvių Bendruomene ir Lietuvių tautinių šokių institutu. Iš įvairių JAV miestų susirinkę Tarybos nariai turėjo progą aplankyti lietuviškas Čikagos vietas, susipažino su Pasaulio Lietuvių Centro veikla bei ten įsikūrusiomis 38-iomis lietuviškomis organizacijomis. Sesijos vakarai buvo skirti susipažinimui, pabendravimui. Tris dienas trukusią sesiją organizavo JAV LB Čikagos apylinkė. Kitą sesiją, vyksiančią 2020 metų rudenį, nuspręsta ruošti Atlantoje (GA).

Nuotraukose:

1. JAV LB XXII Tarybos Prezidiumas  (iš kairės): Nerija Orentienė (pirmininkė), Artūras Žilys, Ingrida Misevičienė, Rima  Girniuvienė

2. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius įteikė JAV Lietuvos Bendruomenės vėliavą LR Seimo nariams.

Lietuvos švietimo taryba pradėjo darbą

Spalio 16 d. pradėjo dirbti naujoji Lietuvos švietimo taryba (LŠT). Pirmajame posėdyje LŠT nariai rinko pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininke tapo Vilniaus universiteto profesorė dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė. Jos pavaduotoja išrinkta Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskienė.
LŠT yra visuomeninė taryba, užtikrinanti visuomenės dalyvavimą formuojant švietimo politiką ir priimant sprendimus. Tarybos kadencija – ketveri metai. Į LŠT savo atstovus skiria visuomeninės organizacijos, švietimo įstaigas vienijančios asociacijos, tėvų, mokinių ir profesinių sąjungų atstovai, darbdavių asociacijos, Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei taryboje atstovauja PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė.

Diskusija Liuksemburge

Spalio 14 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės surengtoje diskusijoje su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi ir Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės nariais. Renginio metu buvo aptartas pilietybės išsaugojimo klausimas, kalbama apie Lietuvos užsienio politiką pasaulyje, lituanistinių mokyklų svarbą, pasaulio lietuvių žinomumą Lietuvoje, lietuvių bendruomenių veiklą. Taip pat buvo kalbama apie lietuvių jaunimo sąjungos Liuksemburge steigimo galimybes. Be kitų klausimų, buvo aptarti ir 2020 metais vyksiantys rinkimai į LR Seimą. Atsižvelgusi į aktyvų užsienyje gyvenančių lietuvių dalyvavimą praėjusiuose prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose, Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą įsteigti atskirą apygardą užsienio lietuviams.

Užsienio lietuvių studijoms rudens semestrą skirta valstybės parama

2019 m. spalio 9 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) vykusiame Valstybės paramos užsienio lietuviams komisijos (toliau – Komisija) posėdyje.
Posėdyje buvo svarstoma vienkartinės socialinės išmokos skyrimo užsienio lietuviams 2019 m. rudens semestre, užsienio lietuvio stipendijos skyrimo 2019 m. rudens semestre ir kiti klausimai. 2019/2020 metų rudens semestrui reikalinga 96206,5 eurų ir socialinei išmokai – 5945,00 eurų. Prašymus stipendijai pateikė lietuvių kilmės studentai iš 24 šalių.

Pranešimas metinėje visos Lietuvos Rotary konferencijoje

Spalio 26 d. Klaipėdoje vykusioje Lietuvos Rotary 1462 apygardos metinėje konferencijoje šios organizacijos prezidento Arūno Burkšo kvietimu pranešimą skaitė PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis, kuris yra ir Rotary narys. Šių metų Lietuvos Rotary konferencijos tema: „Rotary kelias - pozityvi Lietuva“. PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas V. Matulaitis pasidalino įžvalgomis apie pozityvaus Lietuvos pozicionavimo pasaulyje ir šalies viduje svarbą pabrėždamas, kad kiekvienas gali prisidėti prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio kūrimo būdamas neinstituciniu ambasadoriumi bei paragino socialiniuose tinkluose naudoti grotažymes #positiveLithuania, siekiant kuo plačiau skleisti gerąsias žinias iš Lietuvos ir Lietuvai. Konferencija vyko Klaipėdos dramos teatre ir sutraukė per 250 dalyvių iš visos Lietuvos.

PLB informuoja apie 2020 metais vyksiančias išeivijos menininkų parodas

PLB pasirašė sutikimą būti dviejų užsienio lietuvių menininkų parodų, rengiamų Vytauto Kasiulio dailės muziejaus Vilniuje 2020 metais, informaciniu rėmėju ir rūpintis parodų viešinimu. Viena jų – muziejaus renginių ciklo „Lietuviškos išeivijos dailės atodangos“ nauja Australijos lietuvio paroda „Vaclovas Ratas (1910–-1973): anapus pusiaujo“, kuri tęs pažintį su iškilių XX a. išeivijos menininkų kūryba.
Antroji paroda pristatys šiuolaikinės Vokietijoje gyvenančios ir kuriančios menininkės Patricijos Gylytės (g. 1972 Kaune) tarpdisciplininį projektą-instaliaciją „Žemė“.

Aštuntoji pasaulio žemaičių dailės paroda

Po pasisekusios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos pasaulio lietuvių meno kūrėjų parodos „Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“, surengtos 2018 m. liepos 1–11 d. Vilniaus rotušėje, PLB yra kviečiama partneriauti rengiant Aštuntąją pasaulio žemaičių dailės parodą, vyksiančią Mykolo Oginskio dvaro sodyboje – Žemaičių dailės muziejuje Plungėje 2020 m. vasarą. Parodą planuojama atidaryti liepos 4 d. ir ji veiks iki gruodžio mėnesio. Pasaulio žemaičių parodose, rengiamose kas ketveri metai, dalyvauja gausus skaičius menininkų, kilusių iš Žemaitijos; praeitoje – 7-ojoje, vykusioje 2016 m., jų skaičius buvo 202.
Parodos tikslas yra sutelkti bendrai kūrybinei akcijai profesionalius Lietuvos ir išeivijos žemaičių dailininkus ir fotomenininkus, pristatyti jaunus kūrėjus, skatinti dailininkus, gyvenančius užsienyje, ne tik eksponuoti savo darbus Lietuvoje, bet ir sugrąžinti juos į tėvynę.
Turintys klausimų dėl parodos kreipkitės į PLB Kultūros komisijos pirmininkę Jūratę Caspersen el. paštu: jurate@caspersen.ch.

16-ąją „Ambasadoriaus taurę“ atidarė (iš kairės) LR ambasados antrasis sekretorius Tadas Kubilius, JE ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, ŠALFASS Centro valdybos pirm. ir PLB valdybos narys, Sporto komiteto vadovas Laurynas R. Misevičius.

Vašingtone pagerbti kasmetinio krepšinio turnyro „Ambasadoriaus taurei“ laimėti nugalėtojai

Spalio 20 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV sostinėje Vašingtone įvyko iškilmingas kasmetinio krepšinio turnyro „Ambasadoriaus taurei“ laimėti dalyvių bei organizatorių pagerbimas ir nugalėtojų apdovanojimas. Krepšinio turnyras, kurį Lietuvos ambasada JAV organizuoja kartu su Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, yra rengiamas nuo 2003 m. ir tapęs gražia Lietuvos sportinės diplomatijos tradicija Amerikos sostinėje. Krepšininkus ir varžybų svečius pasveikino Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Centro valdybos pirmininkas, PLB valdybos narys Laurynas R. Misevičius, pasidžiaugęs kasmet didėjančiu komandų ir dalyvių skaičiumi bei apdovanojęs šių metų turnyrui talkinusius savanorius atminimo dovanėlėmis.

Plačiau skaitykite:

„Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

2020-aisiais po kraštų lietuvių bendruomenes keliaus Lietuvių kalbos instituto parengta edukacinė kilnojamoji ekspozicija „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Ji skirta žaismingai pristatyti svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindinti su lietuvių kalbos istorija, skatinti pasididžiavimą lietuvių kalba, atskleisti jos išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste bei pristatyti lietuvių kalbą užsieniečiams. Ekspoziciją sudaro unikalūs, interaktyvūs eksponatai – kalbos žaislai, leidžiantys kiekvienam paliesti kalbą rankomis ir pačiam pajusti jos savitumą. Paroda sudomina tiek mokyklinio amžiaus vaikus, tiek suaugusiuosius. Ekspoziciją „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ sudaro keturi kelioniniai lagaminai ir penki pastatomi plakatai su išsamesne informacija, pasakojančia apie kiekvieną eksponatą. Parodos eksponavimui reikia penkių mokyklinių stalų ir erdvės aplink juos, kad eksponatus būtų galima liesti.
Lietuvių kalbos institutas duoda paroda naudotis nemokamai, bet reikia patiems organizuotis jos pervežimą iš bendruomenės į bendruomenę. Parodos skolinimuisi bus sudaromas grafikas ir pasirašoma panaudos sutartis dėl skolinimosi laiko bei parodos saugumo užtikrinimo transportavimo ir eksponavimo laikotarpiu. Parodą bus galima skolintis vienam renginiui ar ilgesniam, maksimaliai trijų savaičių, laikotarpiui.
Registracija prasidės šių metų pabaigoje.

Niujorko lietuvių profesionalų vakaras

Spalio 17 d. SLA (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje) patalpose Niujorko lietuvių jaunimas surengė profesinį vakarą, kuriame kalbėjo šiuo metu Kolumbijos universitete vizituojantis PLB ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis ir NASDAQ dirbantis JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos technologijų specialistas Marius Vilemaitis. Renginį moderavo JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos narys Justinas Grigaitis, atsakingas už švietimą. Kalbėtojai dalinosi savo profesine patirtimi bei būdais pritaikyti profesinius įgūdžius prisidedant prie visuomeninės veiklos ir užsienio lietuvių bendruomenės gyvavimo. R. Baltaduonis supažindino susirinkusiuosius su įvairiomis lietuvių profesionalų būrimosi formomis ir pakvietė visus savo talentais prisidėti prie lietuviškų organizacijų pasaulyje veiklos.

PLB ruošiasi ateičiai – kuriamas fondas

Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ tampa metraščiu

Mieli „Pasaulio lietuvio“  skaitytojai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametę paramą ir draugystę. Drauge informuojame, kad nuo ateinančių metų „Pasaulio lietuvis“ iš žurnalo virsta metraščiu ir bus leidžiamas kartą per metus. Viliamės, kad nors ir tapęs retesniu svečiu Jūsų namuose ar bendruomenėje, jis bus dar labiau laukiamas. Ir tam tikrai bus priežasčių – jis taps didesnės apimties, įgaus dar aiškesnę struktūrą ir bus sudaromas remiantis dar labiau išgryninta paskirtimi – būti aktualiu ir ilgalaikę vertę kuriančiu metraščiu lietuvybės aktyvistams išeivijoje.

„Pasaulio lietuvis“ laikui bėgant ne kartą keitėsi. Jo pirmas numeris 1963 metais buvo išleistas kaip 8 lapų laikraštis, o 1976 metais lapų skaičius padidėjo iki 16. 1977 metais atsirado viršelis ir „Pasaulio lietuvis“ tapo žurnalu. Įdomus faktas, kad nuo 1963 iki 1979 metų kiekvieno atskiro leidinuko puslapių skaičiaus numeracija buvo tęstinė (nuo 1 iki 1372) ir tik nuo 1979 metų kiekvieno numerio puslapius prasidėta numeruoti iš naujo (nuo 1), o puslapių skaičius skyrėsi, pvz., 1979 m. sausio mėnesio numerį sudarė 56 puslapiai, vasario – 60, kovo – 48 ir t. t. Per visus tuos metus keitėsi ir žurnalo turinys. Taigi „Pasaulio lietuvis“, kokį mes žinome šiandien, yra išgyvenęs ne vieną transformaciją.

PLB valdybos sprendimas pakeisti „Pasaulio lietuvio“ koncepciją ir formatą yra padiktuotas sparčiai besikeičiančių informacijos vartojimo būdų bei siekio kuo efektyviau vykdyti informacinę sklaidą skaitmeninėje erdvėje. Paskutiniais metais žurnalo prenumeratorių skaičius nenumaldomai mažėjo ir pasiekė kritinę ribą. Tai suprantama, nes aktualiomis naujienomis mes dalinamės interneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Kaip tik informacijos sklaidai internete bus skiriamas didesnis dėmesys. Kaip dabar, taip ir ateityje kviečiame skaityti su diasporos gyvenimu susijusius straipsnius žinių portale www.pasauliolietuvis.lt, taip pat kviečiame jungtis prie PLB facebook paskyros https://www.facebook.com/worldLTcomm/. Dar šiemet bus iš pagrindų atnaujinta PLB internetinė svetainė, kurioje taip pat rasite aktualių naujienų skirsnį. Kas mėnesį ir toliau leisime PLB valdybos naujienlaiškį, pristatantį aktualiausius ir svarbiausius įvykius. Apibendrinant, vykdomas resursų ir prioritetų perskirstymas, suteikiant aiškų ir svarų vaidmenį spausdintai „Pasaulio lietuvio“, kaip metraščio, versijai ir skiriant daugiau dėmesio kasdienės informacijos sklaidai internete.

Kviečiame ir toliau prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“ bei pakviesti savo bendražygius, šeimos narius bei draugus tapti šio legendinio leidinio prenumeratoriais. Nuo 2020 metų didesnės apimties metraštis „Pasaulio lietuvis“ bus leidžiamas birželio mėnesį, o prenumeratos kaina 9 EUR (10 USD).

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,

PLB valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija

 

Informacija apie prenumeratą:

„Pasaulio lietuvio“ sąskaita Lietuvoje:
Gavėjas: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje
Sąskaitos numeris: LT767300010124236579
Bankas: AB “Swedbank”
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22

Apmokėjimas per Paypal mokėjimo sistemą per tinklalapį: www.pasauliolietuvis.lt

 

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite