PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 6

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos lyderių suvažiavimas

Liepos 1–4 dienomis Nidoje vyko metinis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos lyderių suvažiavimas, į kurį susirinko 60 dalyvių iš 27 šalių. Suvažiavimas buvo skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas diasporos politikos formavimui, tapusiam ypač aktualiu po Prezidento rinkimų ir referendumo dėl pilietybės išsaugojimo, kuomet užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai pademonstravo beprecedentį aktyvumą. Suvažiavimo metu buvo pristatomi projektai ir renginiai, skirti Pasaulio lietuvių metams paminėti, ieškoma būdų stiprinti užsienio lietuvių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir užmegzti glaudesnį ryšį su LR institucijomis. Buvo diskutuojama kraštų lietuvių bendruomenių ir PLB valdybų bendros veiklos vizijos ir daugeliu kitų aktualių klausimų.

Plačiau apie suvažiavimą pokalbyje su PLB pirmininke Dalia Henke. Skaitykite čia:

Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.

Suvažiavimo rėmėjai ir partneriai:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba išleido specialų  „Pasaulio lietuvio“ numerį, skirtą Pasaulio lietuvių metams. Žurnalas buvo pristatytas PLB ir PLJS lyderių suvažiavime Nidoje.

Informacija apie leidinio įsigijimą čia:

Leidybą iš dalies finansavo:

Susitikimas su LR Seimo Pirmininku

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB valdybos narys, Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas (nuo PLB) Rimvydas Baltaduonis, Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus susitiko su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimo metu buvo kalbama apie beprecedentį diasporos pilietinio aktyvumo proveržį  referendume ir išsakytą iniciatyvą diskutuoti dėl mažiausiai dviejų atskirų rinkimų apygardų steigimo užsienyje gyvenantiems LR piliečiams. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) remia šią iniciatyvą, kuri pasitarnautų aktyvesniam lietuvių diasporos įsitraukimui į sėkmės istorijos kūrimą mūsų bendros Tėvynės labui.

Susitikimas su Kultūros ministru

Birželio 28 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Kultūros ministerijoje, kur susitiko su  ministru Mindaugu Kvietkausku, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriumi Sauliumi Liausa.

Susitikime aptarti būdai ir priemonės lietuvybei stiprinti bei išsaugoti diasporoje, Pasaulio lietuvių bendruomenės kuravimo klausimai. Numatoma juos patikėti Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui. Ši įstaiga pagal savo kompetenciją jau rūpinasi lietuvių išeivijos bendruomenių tapatybės saugojimu, nacionalinių tradicijų tęstinumu ir plėtra, teikia bendruomenėms metodinę paramą, padeda organizuoti išeivijos dainų ir šokių šventes, kitus renginius, koordinuoja išeivijos meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėse.

Kultūros ministerija, atsižvelgdama į lietuvių bendruomenių kaimyninėse valstybėse (Baltarusijoje, Lenkijoje ir Rusijoje, Kaliningrado srityje) poreikius lietuvybės puoselėjimui ir mėgėjų meno sklaidai, siekdama išsaugoti tautinį tapatumą bei stiprinti minėtose šalyse gyvenančių lietuvių ryšius su Lietuva, 2020–2022 metų strateginiame veiklos plane numatė naują kultūros ministro valdymo sričių priemonę – „Remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas užsienyje“. Pagal ją siūlomos naujos veiklos – metodinės pagalbos teikimas, dainų švenčių tradicijos palaikymas, Lietuvos tradicinės kultūros pristatymas užsienyje. Šios naujos priemonės finansavimui Kultūros ministerija iš vidinių resursų 2020 m. ketina skirti 20 tūkst. eurų.

Kultūros ministerija iš Užsienio reikalų ministerijos numato perimti Lietuvos kultūros ir meno specialistų darbo organizavimo užsienio lietuvių organizacijose funkciją.

Kultūros ministerijos nuotr.

Seminaras užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams ir švietimo tarybų pirmininkams

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė birželio 18 d. dalyvavo Anykščiuose vykusiame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos surengtame seminare, skirtame užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojams ir švietimo tarybų pirmininkams. Į tris dienas trukusį seminarą atvyko kelios dešimtys lituanistinių mokyklų mokytojų iš JAV, Kanados, Urugvajaus, Argentinos, Australijos, Italijos, Airijos ir kitų šalių. Per seminarą buvo pristatytos lituanistinio švietimo aktualijos ir perspektyvos, lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo eiga, seminare dalyvavęs Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Norbertas Černiauskas daug dėmesio skyrė Lietuvos istorijos pamokoms lituanistinėje mokykloje. Airijos Kavano lituanistinės mokyklos atstovai pasidalino integruotos programos taikymo patirtimi savo mokykloje.

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitikime su LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininku Antanu Vinkumi, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu ir direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskaite kalbėjosi apie valstybės paramą tautinės tapatybės puoselėjimui, „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Nuotr. (antras iš kairės prelatas Edmundas Putrimas, šalia jo PLB Valdybos narys Laurynas Misevičius.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai, PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas lankėsi JAV, Portlande kur kartu su Portlando ir pietvakarių Vašingtono valstijos lietuviais minėjo Gedulo ir vilties dieną. Lietuviai susirinko prie vieno žymiausių išeivijos architektų – Kalifornijoje gyvenusio Jono Muloko – sukurto koplytstulpio. Praeitame šimtmetyje pastatytas koplytstulpis ne tik tapo pirmuoju tokio pobūdžio tautiniu-religiniu statiniu visame parke, bet ir dabar simbolizuoja Oregono valstijos lietuvišką istoriją, mena tragišką lietuvių tremtį į Sibiro platybes. Koplystulpis buvo pastatytas 1962 metais ir davė pradžią dabartinei koplytstulpių „alėjai“ Groto parke.

2019 m. lapkričio 14-16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šių metų renginys bus jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūrybos žmonių iniciatyva, kuri vėliau suvienijo šimtus bendraminčių lietuvių mokslininkų ir kūrėjų.

Plačiau apie renginį ir informacija apie registraciją

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Pasaulio lietuvių metams paminėti vykdo projektą „Pasaulio lietuviai ir Lietuva,“ kurio tikslas – pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, jos ištakas, susikūrimą, atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugoja kultūrinį ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui. 

Projektas vykdomas www.pasauliolietuvis.lt 

Skaitykite:

Bronius Nainys – gyvenimas Lietuvai ir lietuvybei

Dr. Vytautas Juozas Bieliauskas, žmogus, nemėgęs „fotografuotis“

Juozas Bačiūnas: pirmasis ir vienintelis grynorius, tapęs PLB pirmininku

 

Daugiau skaitykite čia:

Projektą  iš dalies finansuoja:

Specialus žurnalo „Pasaulio lietuvis“ numeris, skirtas Pasaulio lietuvių metams

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite