PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 11

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Apdovanojimas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ įteiktas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. Sveikiname viso pasaulio lietuvius!

Lapkričio 21 dieną Lietuvos Prezidento rūmuose vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuotas Globalios Lietuvos forumas „Lietuvių Chartai 70: diaspora – nepriklausomai Lietuvai“. Siekiant įvertinti diasporos indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos kūrimą, forumo metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas apdovanojimas – dviejų laipsnių garbės ženklas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“. Pirmieji aukščiausieji apdovanojimai  – garbės ženklo Aukso Vyčiai buvo įteikti Prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos garbės konsului JAV Stanley Balzekui jaunesniajam ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai, prelatui Edmundui Putrimui.

Forumo vaizdo įrašą žiūrėkite čia:

Seimo kanceliarijos nuotr. 

Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Lapkričio 18–21 dienomis Seime posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisija diskutavo gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo po referendumo, artėjančių Seimo rinkimų organizavimo užsienyje, tautinės tapatybės ugdymo Lietuvos švietimo įstaigose, demografijos ir migracijos politikos, etninių žemių lietuvių padėties klausimais.

Plačiau skaitykite čia:

Lapkričio 21 d. Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė rezoliucijas:

Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“;

Dėl artėjančių Seimo rinkimų organizavimo užsienyje“;

Dėl rengiamos 2021–2030 m. nacionalinės pažangos programos“;

Dėl tautinės tapatybės ugdymo“;

Dėl etninių žemių lietuvių padėties“.

 

Konferencijos vaizdo įrašas:

PLB pirmininkė Dalia Henke kalbėdama LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdyje pažymėjo, kad nors referendume nepavyko pakeisti Konstitucijos, beveik milijonas balsų už dvigubos pilietybės instituto išplėtimą „yra gautas stiprus mandatas, tiek prezidentui, tiek Seimo nariams, tiek Konstituciniam Teismui“.

Plačiau skaitykite čia:

Posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Lapkričio 19 d. Vilniuje posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Posėdžio metu buvo diskutuota apie Valdybos prioritetines veiklos kryptis, 2020 m. liepos 14–17 d. rengiamą suvažiavimą Palangoje. Valdyba pritarė Kultūros komisijos pirmininkės Jūratės Caspersen pristatytiems Komisijos veiklos planams ir projektams 2020-iesiems metams. Posėdyje dalyvavo ir projektą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, pristatė PLB Sporto komisijos narys Aidas Ardzijauskas.  A. Ardzijauskas numato organizuoti bėgimą aplink pasaulį, nešant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliavą ir kartu su kraštų lietuvių bendruomenėmis paminint mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo metines. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimas „Už lietuvybę ir pilietiškumą“ vyks 2020 m. liepos 14–17 dienomis Palangoje

Simpoziumo atidarymo sesija rotušėje. Iš kairės: dr. Darius Udrys, Rimas Čuplinskas, prof. Egidijus Aleksandravičius, dr. Elona Vaišnienė, prof. Algirdas Avižienis. Jono Petronio nuotr.

Lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vyko XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, subūręs Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius lietuvių mokslininkus ir menininkus pasidalinti mintimis Lietuvai aktualiomis temomis. 

Plačiau skaitykite čia:

XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo vaizdo įrašus žiūrėkite čia:

Alvija Černiauskaitė: siekiame, kad lituanistinėse mokyklose įgytos žinios būtų pripažintos kaip tikras išsilavinimas

PLB švietimo komisijos pirmininkės Alvijos Černiauskaitės interviu apie du svarbius prašymus LR Vyriausybei ir švietimo vadovams. 

Žiūrėkite vaizdo įrašą:

Studentų praktika lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje ir lituanistikos (baltistikos) centruose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu organizuoja studentų praktikų atranką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (gali teikti kartu su lietuvių bendruomenėmis) ir lituanistikos (baltistikos) centruose 2020–2021 mokslo metams.

Plačiau skaitykite čia:

Nuotr. Iš kairės: Antanas Vinkus, Vida Bandis, Viktoras Pranckietis, Artūras Žilys, Stasys Tumėnas

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis kartu su Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi, Komisijos pirmininko pavaduotoju Stasiu Tumėnu ir į Lietuvą atvykusiu Pasaulio lietuvių centro Lemonte (JAV) direktoriumi Artūru Žiliu susitiko su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Susitikime buvo pristatyti jau daugiau nei tris dešimtmečius veikiančio Pasaulio lietuvių centro tikslai, misija ir veiklos planai. Pagrindinis šio centro tikslas – teikti pagalbą naujai atvykusiems lietuviams integruotis į amerikietišką kultūrą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas. Šiuo metu po savo stogu centras jungia 38 lietuviškas organizacijas.

„Pasaulio lietuvių centras – tai ta vieta, kur tikrai gali sutikti lietuvį, bendrauti gimtąją kalba, gilintis į Lietuvos istoriją“, – sakė centro direktorius Artūras Žilys.

 

Žurnalas „Pasaulio lietuvis“ tampa metraščiu

Mieli „Pasaulio lietuvio“  skaitytojai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už ilgametę paramą ir draugystę. Drauge informuojame, kad nuo ateinančių metų „Pasaulio lietuvis“ iš žurnalo virsta metraščiu ir bus leidžiamas kartą per metus. Viliamės, kad nors ir tapęs retesniu svečiu Jūsų namuose ar bendruomenėje, jis bus dar labiau laukiamas. Ir tam tikrai bus priežasčių – jis taps didesnės apimties, įgaus dar aiškesnę struktūrą ir bus sudaromas remiantis dar labiau išgryninta paskirtimi – būti aktualiu ir ilgalaikę vertę kuriančiu metraščiu lietuvybės aktyvistams išeivijoje.

„Pasaulio lietuvis“ laikui bėgant ne kartą keitėsi. Jo pirmas numeris 1963 metais buvo išleistas kaip 8 lapų laikraštis, o 1976 metais lapų skaičius padidėjo iki 16. 1977 metais atsirado viršelis ir „Pasaulio lietuvis“ tapo žurnalu. Įdomus faktas, kad nuo 1963 iki 1979 metų kiekvieno atskiro leidinuko puslapių skaičiaus numeracija buvo tęstinė (nuo 1 iki 1372) ir tik nuo 1979 metų kiekvieno numerio puslapius prasidėta numeruoti iš naujo (nuo 1), o puslapių skaičius skyrėsi, pvz., 1979 m. sausio mėnesio numerį sudarė 56 puslapiai, vasario – 60, kovo – 48 ir t. t. Per visus tuos metus keitėsi ir žurnalo turinys. Taigi „Pasaulio lietuvis“, kokį mes žinome šiandien, yra išgyvenęs ne vieną transformaciją.

PLB valdybos sprendimas pakeisti „Pasaulio lietuvio“ koncepciją ir formatą yra padiktuotas sparčiai besikeičiančių informacijos vartojimo būdų bei siekio kuo efektyviau vykdyti informacinę sklaidą skaitmeninėje erdvėje. Paskutiniais metais žurnalo prenumeratorių skaičius nenumaldomai mažėjo ir pasiekė kritinę ribą. Tai suprantama, nes aktualiomis naujienomis mes dalinamės interneto erdvėje ir socialiniuose tinkluose. Kaip tik informacijos sklaidai internete bus skiriamas didesnis dėmesys. Kaip dabar, taip ir ateityje kviečiame skaityti su diasporos gyvenimu susijusius straipsnius žinių portale www.pasauliolietuvis.lt, taip pat kviečiame jungtis prie PLB facebook paskyros https://www.facebook.com/worldLTcomm/. Dar šiemet bus iš pagrindų atnaujinta PLB internetinė svetainė, kurioje taip pat rasite aktualių naujienų skirsnį. Kas mėnesį ir toliau leisime PLB valdybos naujienlaiškį, pristatantį aktualiausius ir svarbiausius įvykius. Apibendrinant, vykdomas resursų ir prioritetų perskirstymas, suteikiant aiškų ir svarų vaidmenį spausdintai „Pasaulio lietuvio“, kaip metraščio, versijai ir skiriant daugiau dėmesio kasdienės informacijos sklaidai internete.

Kviečiame ir toliau prenumeruoti „Pasaulio lietuvį“ bei pakviesti savo bendražygius, šeimos narius bei draugus tapti šio legendinio leidinio prenumeratoriais. Nuo 2020 metų didesnės apimties metraštis „Pasaulio lietuvis“ bus leidžiamas birželio mėnesį, o prenumeratos kaina 9 EUR (10 USD).

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,

PLB valdyba ir „Pasaulio lietuvio“ redakcija

 

Informacija apie prenumeratą:

„Pasaulio lietuvio“ sąskaita Lietuvoje:
Gavėjas: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje
Sąskaitos numeris: LT767300010124236579
Bankas: AB “Swedbank”
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas: HABALT22

Apmokėjimas per Paypal mokėjimo sistemą per tinklalapį: www.pasauliolietuvis.lt

 

Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2020 metams.

Plačiau skaitykite čia:

Kvietimas į Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursus Lietuvos aukštosiose mokyklose

Plačiau skaitykite čia:
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite