PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 12

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas:

Visus, kurie per šventes grįžta namo į Lietuvą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kviečia užbaigti Pasaulio lietuvių metus susibėgant sostinėje Vilniuje! Šis neformalus (dūzgių formato) mūsų plačiai po pasaulį pasklidusios šeimos susitikimas yra atviras – jame laukiami ir jūsų artimieji bei draugai, atvykę pasisvečiuoti Lietuvoje.

Apdovanojimai pasaulio lietuviams

Gruodžio 13 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius įteikė garbės ženklo ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalius Lietuvos diasporos atstovams už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę. Medaliai įteikti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovei Lietuvoje Vidai Julijai Bandis, kunigui jėzuitui Antanui Saulaičiui, Lenkijos Lietuvių Bendruomenės nariui ir Punsko valsčiaus viršaičiui Vytautui Liškauskui, Vyskupo Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ valdybos pirmininkei ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokytojai Danutei Valukonytei, Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo „Gimtinė“ pirmininkui ir Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba direktoriui Jonui Matiulevičiui, lietuvybės ir krikščionybės puoselėtojui Karaliaučiaus krašte kunigui kanauninkui Anuprui Gauronskui, paramos fondo „Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis“ vadovui Robertui Gabului.
Garbės ženklas yra dviejų laipsnių: Aukso Vytis ir medalis. Pirmuosius Aukso Vyčio garbės ženklus L. Linkevičius įteikė Prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, prelatui Edmundui Putrimui.

PLB valdybos narė Eglė Garrick paskirta garbės konsule Darvine, Australijoje

Gruodžio 13 d. Darvine Lietuvos ambasadorius Gediminas Varvuolis atidarė 4-ąjį Lietuvos garbės konsulatą Australijoje. Lietuvos garbės konsule Šiaurinėje Australijos teritorijoje paskirta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narė, PLB finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė Eglė Garrick.

Sveikiname Eglę Garrick tapus Lietuvos Respublikos garbės konsule Šiaurinėje Australijos teritorijoje!

Globalios Lietuvos apdovanojimai 2019

Tarptautinių lietuvių profesionalų tinklas „Global Lithuanian Leaders“ kviečia jus išrinkti šiais metais labiausiai prie pokyčių regionuose prisidėjusį iš užsienio sugrįžusį lietuvį. Nugalėtojas bus apdovanotas Globalios Lietuvos apdovanojimuose 2019.

Iškilminga ceremonija, globojama Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, pagerbia ir apdovanoja globalius lietuvius ir su Lietuva susijusius asmenis, kurie per pastaruosius metus reikšmingai prisidėjo prie mūsų šalies vystymosi savo tarptautine patirtimi, resursais ir jungtimis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pilietinė iniciatyva „Mūsų metas DABAR“ yra nominuota GLL apdovanojimams. 

Nugalėtojas bus paskelbtas ceremonijos metu gruodžio 27 d. Prezidento rūmuose. Tiesioginę transliaciją nuo 18.00 val. kviečiame stebėti per LRT+ kanalą arba internetu.

Nuotraukose: PLB pirmininkė Dalia Henke su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi; Lietuvos ir Vokietijos forumo konferencijoje „Lietuva ir Vokietija: Europa 2020“ akimirka.

Renginiai ir susitikimai Vilniuje

Gruodžio 16–20 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo susitikimuose su Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento vadovu Marijumi Gudynu, Lietuvos Vyriausybės kanceliarijos atstovu Mindaugu Žičkumi, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi. Juose buvo aptariami kitų metų pagrindiniai PLB projektai, pasiruošimas būsimiems LR Seimo rinkimams, pilietiškumo skatinimas, Brexit ir jo pasekmės Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems LR piliečiams ir kiti klausimai.

Gruodžio 16 d. PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo antroje Lietuvos ir Vokietijos forumo konferencijoje „Lietuva ir Vokietija: Europa 2020“. Konferencijos vaizdo įrašas.

Gruodžio 17 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pasitarime, kuriame buvo aptartas Komisijos posėdžių, vyksiančių 2020 m. kovo 16–19 d. darbotvarkės projektas, besibaigiantys Pasaulio lietuvių metai ir kiti klausimai.

Iškilmės Telšiuose

Telšius pasiekė šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija. Šia iškilia proga atnaujintoje Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje gruodžio 15 d. šv. Mišias aukojo popiežiaus Pranciškaus atstovas Baltijos šalims apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Petaras Antunas Rajičius. Iškilmėse dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė komisijos pirmininkas  Antanas Vinkus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimas „Už lietuvybę ir pilietiškumą“ vyks 2020 m. liepos 14–17 dienomis Palangoje

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Pasaulio lietuvių metams paminėti vykdo projektą „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“, kurio tikslas – pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, jos ištakas, susikūrimą, atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugoja kultūrinį ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui.

Akademikas ir mecenatas Bronius Vaškelis: amerikiečiams esu europietis, o Lietuvoje – „amerikonas“

Ateitininkijos talka kuriant Pasaulio lietuvių bendruomenę

Apie tautinės tapatybės ugdymą

Gyventi ne Lietuvoje, bet Lietuva

Daugiau skaitykite www.pasauliolietuvis.lt

Projektą iš dalies finansuoja:

Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos pranešimas

Lapkričio 23–24 d. Hiutenfelde, Vokietijoje, įvyko Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pasirašyta darbo sutartis su naująja gimnazijos direktore Rasa Weiß.
Kuratorijos nariai taip pat susitiko su Vasario 16-osios gimnazijos tėvų komiteto atstovais ir aptarė aktualius gimnazijos klausimus. Buvo pabrėžta, kad vienas iš svarbiausių gimnazijos tikslų – lituanistinio švietimo stiprinimas. Kuratorijos nariai pažymėjo, kad 2020 m. bus švenčiamas Vasario 16-osios gimnazijos 70-metis. Apie šventinius renginius bus pranešta atskirai.

Nuotraukoje iš kairės: Dainius Radzevičius, Vytautas Jonas Juška, Dalia Henke ir Lilija Valatkienė.

„Lietuviais esame mes gimę!“

Gruodžio 17 d. Vilniuje, Vrublevskių bibliotekoje Lilijos Valatkienės parodos „Lietuviais esame mes gimę!“ fone kalbėta apie lietuvybę: jos ugdymą ir išsaugojimą. Mintimis dalijosi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, kultūrologas Vytautas Jonas Juška, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Darius Radzevičius, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Projektas skirtas Lietuvių Chartos paskelbimo 70-mečiui paminėti.

„Draugystės tiltas“ – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. Sąskrydžio projekto idėja gimė 2005 m. Švedijos lietuvių bendruomenėje, Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje. Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ vėliava kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į kitą.

Daugiau informacijos:

https://draugystestiltas.com/registracija/

Lietuvių kalbos dienų renginiai 2020 metais

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, 2020 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kviečia penktą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Kviečiame bendradarbiauti ir kartu organizuoti 2020 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas lietuvių bendruomenėse užsienyje ir kt. Prašytume rasti galimybių surengti renginių, skirtų lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms ir pan.

Kalbos komisija ir 2020 m. kviečia užsienio lietuvių bendruomenes, mokyklas ir kitas institucijas surengti kalbos viktorinų ar panašių renginių vaikams ir suaugusiesiems (pageidaujantiems atsiųsime galimų užduočių, prizų ir padėkų).

2020 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (žr. 2019 m. planą  http://www.vlkk.lt/veikla/lietuviu-kalbos-dienos). Prašytume iki 2020  m. sausio 20 d. nurodyti numatomų renginių pavadinimus, datas ir jų rengėjus.

Prašytume informaciją atsiųsti el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. televizija LRT LITUANICA nebebus transliuojama užsienyje per palydovus

Nuo kitų metų sausio 1 d. televizija LRT LITUANICA nebebus transliuojama užsienyje per palydovus. Programa bus pasiekiama tik internetu, portale www.LRT.lt. Televiziją taip pat galima žiūrėti mobiliuosiuose įrenginiuose per atsinaujinusią programėlę LRT.lt.

Televizijos transliacijos nuo kitų metų gali nutrūkti ir kabelinės televizijos vartotojams, jei kabelinių tinklų administruojančios įmonės televizijos LRT LITUANICA signalą iki šiol gavo per palydovą.

„Esame pasiruošę reaguoti į vartotojų užsienyje paklausimus ir kiekvienam patarti ar paaiškinti, kaip pasiekti televiziją LRT LITUANICA internetu. Taip pat esame pasirengę suteikti leidimą užsienio kabelinėms televizijoms retransliuoti kanalo LRT LITUANICA signalą internetu, jei tik bus žinomas toks poreikis“, – sakė LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas Gytis Oganauskas.  

Televizijos LRT LITUANICA transliacijas palydovu nutraukti nuspręsta atsižvelgiant į tai, kad dauguma užsienio lietuvių šią televiziją žiūri internetu, ir tik nedidelė dalis ją žiūri per palydovus. Nutraukus transliacijas per palydovus, kurių paslaugos per metus kainuodavo apie pusę milijono eurų, lėšas planuojama skirti turiniui ir jo pasiekiamumui internetu gerinti.

„LRT misija yra padėti užsienyje gyvenantiems lietuviams palaikyti ryšį su Lietuva ir gauti aktualią, įdomią informaciją, todėl iš naujo įsivertinome esamų priemonių efektyvumą. Pasikonsultavę su pasaulio lietuvių bendruomenėmis nusprendėme nebeskirti pinigų brangioms ir beveik nenaudojamoms palydovų paslaugoms. Tuos pinigus skirsime tam, kad būtų kuriama daugiau kokybiško ir geriau pasiekiamo turinio užsienyje gyvenantiems lietuviams“, – sakė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Nutraukus televizijos LRT LITUANICA transliacijas per palydovus, programa bus papildomai prieinama vaizdo platformoje „YouTube“.

Kilus klausimams dėl galimybių kitąmet matyti kanalą LRT LITUANICA, kviečiame susisiekti su mumis elektroniniu paštu lrt@lrt.lt arba telefonu +370 5 236 3000.

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite