View in browser
Koonta – a whole town in your school | Koonta – një qytet i tërë në shkollën tuaj

The Finnish School of Kosovo has brought extraordinary innovation in Kosovo by approaching learning in a very unique way from the current traditional system. Students reach their learning objectives by going through different situations and solving problems themselves instead of receiving answers from someone else. We refer to this teaching method as active learning or “experimental” learning.

---

Shkolla Finlandeze në Kosovë ka sjellur inovacion të paparë në Kosovë duke iu qasur të mësuarit krejtësisht ndryshe nga sistemi aktual tradicional. Nxënësit arrijnë objektivat mësimore përmes përjetimit të situatave dhe zgjidhjes së problemeve nga vetë ata në vend të dhënies së përgjigjeve nga dikush tjetër. Kësaj metode të mësimdhënies më së shpeshti i referohemi si të mësuarit aktiv apo të mësuarit “eksperimental”.

At the Finnish School of Kosovo, students experience the professional and social life in “Koonta”, a city within the School where students develop XXI century skills. In Koonta, students can choose to become entrepreneurs, engineers, managers, or mayors. By playing roles and various positions, and at the same tie using the most advanced technologies, they learn about the society, economy, and entrepreneurship. This way, students develop their creativity, obtain managerial skills and successful thinking at the start of their education.

---

Në Shkollën Finlandeze nxënësit simulojnë jetën profesionale dhe qytetarinë në ‘Koonta’, një qytet i improvizuar brenda Shkollës për të zhvilluar shkathtësitë e shekullit XXI. Në Koonta, nxënësit mund të zgjedhin të jenë në ndërmarrës, inxhinierë, menaxherë apo kryetarë. Duke performuar role dhe pozita të ndryshme, dhe përmes teknologjisë më të avancuar, ata mësojnë për shoqërinë, ekonominë dhe ndërmarrësinë. Kështu, nxënësit zhvillojnë kreativitetin, përvetësojnë aftësitë e duhura menaxheriale dhe sensin e të menduarit suksesshëm qysh në fillim të shkollimit të tyre.

21st century skills | Aftësitë e shekullit 21


In Koonta, the most advanced education technology merges with hands-on, experiential learning to develop 21-century skills and utilizing cutting edge machine learning algorithms provides advanced learning analytics, personality tests, and career orientation.

Në Koonta, teknologjia më e avancuar e teknologjisë bashkohet me mësimin eksperimental për të zhvilluar aftësitë e shekullit 21 dhe përdorimit i pajisjeve të cilësisë së lartë rreth mësimit të algoritmave iu ofron nxënësve analizë të mësimit, testime të personalitetit, dhe orientim në karrierë.

Finnish education system | Sistemi arsimor finlandez

Koonta is grounded on Finnish approach to education and pedagogy and includes several challenges and games that students in primary and secondary school can play.

---

Koonta bazohet në qasjen e sistemit finlandez për arsimim dhe pedagogji dhe përfshin sfida dhe lojra të ndryshme në të cilat luajnë nxënësit në shkollën fillore dhe të mesme.

Methodology | Metodologjia

We have developed a rigorous methodology that enables seamless experience and interactivity especially considering that kids will be end-users. The curriculum development process for a theme within Koonta engages the best of the field experts and Finnish educators.

Ne kemi zhvilluar një metodologji rigoroze e cila mundëson krijimin e eksperiencës dhe rritjen e interaktivitetit duke pasur parasysh që nxënësit do të jenë përdoruesit e saj.

In the first phase of curriculum development we collaborate with our curriculum developers to define roles and enable role-playing through a real life simulation perspective that encourages constant teamwork. In the second phase of development we work hard in giving it an educational angle so students can learn through the process but most importantly making it fun and motivating to complete all challenges and tasks

Procesi i zhvillimit të kurrikulës rreth një teme brenda Koonta-s përfshin më të mirën e ekspertëve të fushës dhe edukatorëve finlandeze. Në fazën e parë të zhvillimit të kurrikulës ne bashkëpunojmë me zhvilluesit e kurrikulës në definimin e roleve dhe mundësimin e luajtjes në role duke u stimuluar vazhdimisht të punojnë në grupe. Në fazën e dytë të zhvillimit ne punojmë që t’iu mundësojmë nxënësve mësimin përmes këtij procesi dhe në të njëjtën kohë të jetë mësim argëtues dhe motivues për ta që të përfundojnë të gjitha detyrat dhe sfidat.

Students develop skills in roleplaying, teamwork, they are stimulated, they solve challenges, they have fun and, at the same time, they learn.

---

Nxënësit zhvillojnë aftësi role, punën në grupe, ata stimuohen, zgjidhin sfidat, argëtohen, dhe në të njëjtën kohë mësojnë.

How does Koonta work? | Si funksionon Koonta?

Students use the application inKoonta to solve challenges and tasks which have been developed according to curriculum needs. Different entities are connected and communicate together – in a way, Koonta is like small e-government where every process that happens within the town is conducted digitally.  Once the game starts our AI Algorithms start monitoring students’ responses in order to understand gaps in their learning process, personality, and preferences. This enables us to generate personalized learning plans for each student so teachers and instructors can use in their classes.

---

Nxënësit përdorin aplikacionin inKoonta për të zgjidhur sfidat dhe detyrat të cilat zhvillohen në bazë të nevojave të kurrikulës. Subjekte të ndryshme mblidhen dhe komunikojnë së bashku – në një mënyrë, Koonta është një qeveri elektronike ku ndodh çdo proces brenda qytetit në mënyrë digjitale. Pasi që loja fillon, Algoritmi ynë i inteligjencës artificiale fillon monitorimin e përgjigjeve të nxënësve në mënyrë që të pikasim hapësirat për përmirësim në procesin e mësimit, personalitet, dhe perferenca. Kjo na mundëson gjenerimin e planeve të personalizuara të mësimit për secilin nxënës në mënyrë që mësimdhënësit t’i përdorin në lëndën e tyre.

7 Transversal Competences | 7 kompetencat transversale

Koonta has been developed having the 7 Transversal Competences in mind and incorporates all of them throughout challenges and tasks students face within Koonta.

---

Koonta është zhvilluar duke pasur parasyh 7 kompetencat transverale dhe i inkorporon të gjitha përmes zhvillimit të detyrave dhe sfidave të cilat nxënësit i zgjidhin në Koonta.

Thinking and learning to learn


Taking care of oneself and others


Cultural competence, interaction and expression


Multiliteracy


ICT competence


Competence for the world of work, entrepreneurshipParticipation and influence, building the sustainable futureOur approach | Qasja jonë

Academic

Understand each student and generate personalized learning plans.

Career

Understand strengths and weaknesses to focus on fulfilling career path.

Personality

Understand student behavior and personality to better address knowledge gaps.

Pedagogy

The Seven Transversal Competences

Methodology

AI Deep Analytics

Software

Individual Reports and Recommendations

Akademike

Kuptojmë secilin nxënës dhe gjenerojmë plane të personalizuara të mësimit

Karriera

Kuptojmë pikat e forta dhe të dobta për t’u fokusuar në plotësimin e rrugëtimit të tyre të karrierës

Personaliteti

Kuptojmë sjelljen dhe personalitetin e nxënësve për të adresuar më mirë aty ku kanë mungesë të njohurive.

Pedagogjia

7 kompetencat transversal

Metodologjia

Analizë e thellë përmes inteligjencës artificiale

Softuer

Raporte dhe rekomandime individuale

With the number-one education system in the world; the best teachers in the planet, the Finnish teachers; the most advanced technology and iPads for each student; learning based on phenomena and games, and not just subjects; and with a completely different approach to teaching and developing 21st century skills in our children, the Finnish School of Kosovo is considered as a revolution in the educational system in Kosovo. 

---

Me sistemin numër 1 në botë për edukim, me mësuesit më të mirë në botë, ata finlandez, me teknologjinë më të avancuar dhe iPad edukativ për secilin nxënës; me mësimin e bazuar në fenomene e lojra, e jo lëndë; dhe me qasjen krejt ndryshe të të mësuarit dhe zhvillimit të shkathtësive të shekullit 21 tek fëmijët tanë, Shkolla Finlandeze në Kosovë po shihet si një revolucion në sistemin arsimor të Kosovës.

facebook website instagram linkedin youtube
Finnish School of Kosovo

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km 10 (400m nga rrethi i QMI-se ne drejtim te Ferizaj), Konjuh, Lipjan 1400, Republika e Kosovës


Unsubscribe
MailerLite